Kvalitetpolicy

OWB´s kvalitetspolicy bygger på grunden att skapa långsiktigt förtroende, mellan såväl kunder, medprojektörer och entreprenörer som det bästa sättet att skapa och vidmakthålla rätt kvalitet i verksamheten.

Det är därför OWB´s kvalitetspolicy att genom lyhördhet för våra kunders förväntningar skapa förutsättningar för ett samarbete, som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Detta innebär att OWB skall sträva efter att:
• I våra anbud erbjuda rätt kvalitet, så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd, blir så låg som möjligt för kunden.
• Stödja, rådge och informera, såväl uppdragsgivare som övriga aktörer i processen mot ett färdigt byggnadsverk, för att säkerställa slutproduktens rätta kvalitét.
• Hålla utlovade färdigställandetider.
• Överlämna ett projekteringsuppdrag som entydigt klargör uppdragsgivarens intentioner med byggnadsverket.
• Göra varje uppdragsgivare och projekt till en referens.


Miljöpolicy

OWB´s verksamhet är inriktad på byggnaders bärande systemlösningar. I syfte att nå optimala lösningar beaktas materialval och materialkombinationer för att bidra till en god vistelsemiljö för lokalbrukarna och byggnadsverk av bestående värden.

I grunden för miljöarbetet i projekteringsuppdragen ligger avtalet med uppdragsgivaren. Inom ramen för avtalet arbetar OWB enligt följande principer:

Försiktighetsprincipen
> Även om det saknas vetenskapliga belägg för en produkts eller ett materials miljöfarlighet, skall enbart misstanken föranleda att beprövade lösningar väljs.

Substitionsprincipen
> För att förhindra eller motverka skada på människor eller i miljön skall sådana kemiska produkter eller lösningar som fordrar kemiska produkter undvikas som kan ersättas med mindre farliga.

Utskrotningsprincipen
> För hantering av restprodukter i framtida underhåll, ombyggnad och rivning väljs material med prioriteringsordning:

1. Förebygga uppkomst. (Långsiktigt bestående byggnadsverk)
2. Återbrukbarhet – utan upparbetning.
3. Återvinningsbarhet – efter upparbetning.
4. Alternativt användningssätt – omarbetning.
5. Energiutvinning.
6. Annat alternativt omhändertagande.
7. Deponering.Ottosson & Wolrath Byggkonsult AB - Bredgatan 1 - 302 45 Halmstad - Telefon: 035-16 22 60 - E-post: carl-johan@owb.se